• THỨ HAI (26/02/2024)
  • Sáng
  • - 8h00, giao ban BGĐ
  • Chiều
  • - 13h30 họp thống nhất khắc phuc tồn tại, hạn chế Hệ thống TT GQ TTHC, eOffice; thành phần: GĐ, PGĐ Tuyến, Lãnh đạo và CC phòng CNTT, TT CNTT&TT (GĐ và các thành phần liên quan) tại Hội trường tầng 2, VNPT Bắc Kạn.
   - 14h00 PGĐ Niệp Dự: Họp trực tuyến với Cục Viễn thông địa điểm HT T1 sở. Tp Lđ Phòng CNTTBCVT.cùng dự.
   - 13h30: PGĐ Tuyến dự họp Tổ thẩm định CCHC năm 2023 của tỉnh tại HT số 1 tầng 3 UBND tỉnh. Bà Cương dự họp cùng LĐ Sở
   - 15h00, GĐ tham gia đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra tại UBND thành phố Bắc Kạn
  • THỨ BA (27/02/2024)
  • Sáng
  • Chiều
  • - 14h00, GĐ dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, PH số 1 trụ sở Tỉnh ủy
  • THỨ TƯ (28/02/2024)
  • Sáng
  • - 8h00, họp Chi ủy tại HT tầng 1
  • Chiều
  • - 14h00, GĐ dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (đột xuất), tại PH số 2 trụ sở Tỉnh ủy.
   - 14h00: Họp thống nhất việc hỗ trợ điểm BĐVHX. Địa điểm: PH tầng 1 Sở: TP: PGĐ Niệp, LĐ + CV Phòng CNTTBCVT, BĐT.
  • THỨ NĂM (29/02/2024)
  • Sáng
  • - 7h45 PGĐ Bảy đi công tác Bạch Thông. Xe 0025
  • Chiều