• THỨ HAI (27/03/2023)
  • Sáng
  • - 07h00: PGĐ Niệp Đi kiểm tra xác định vị trí XD BTS của Doanh nghiệp tại huyện Na Rì. Xe 36
   - 10h00: PGĐ Tuyến Dự buổi công bố Quyết định kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 -2025 tại HT số 1 tầng 3 UBND tỉnh
  • Chiều
  • - PGĐ Niệp Đi kiểm tra xác định vị trí XD BTS của Doanh nghiệp tại huyện Na Rì. Xe 36
   - 15h00 Họp Ban Chi ủy. Địa điểm: Phòng họp tầng 1. Nội dung: Thông qua các dự thảo: Báo cáo tháng 3, nhiệm vụ tháng 4; Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ; nội dung sinh hoạt chuyên đề QI/2023 (các đc được phân công chuẩn bị tài liệu).
  • THỨ BA (28/03/2023)
  • Sáng
  • - 7h30. Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 ; quán triệt văn bản mới của Trung ương, của tỉnh trực tuyến. Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở. Địa điểm: Hội trường tâng 1. các đc LĐ Sở học tập tại Hội trường tỉnh. Giao Văn phòng đôn đốc học tập tại điểm cầu của Sở.
  • Chiều
  • - 13h30, Giám đốc dự phiên họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế -xã hội Quý I năm 2023. Hội trường tầng 1, trụ sở HĐND –UBND tỉnh
  • THỨ TƯ (29/03/2023)
  • Sáng
  • - 8h00 Giám đốc Sở làm việc với Trung tâm CNTT&TT. Địa điểm: Tại Trung tâm CNTT&TT (Trung tâm CNTT&TT báo cáo hiện trạng hoạt động và kiến nghị, đề xuất gửi VP tổng hợp)
  • Chiều
  • - 14h00: PGĐ Niệp Dự Hội nghị tại Công An tỉnh.
   - 14h00 Giám đốc Sở làm việc với Tổ Giúp việc thực hiện các CTMTQG của Sở TTTT. Địa điểm: Phòng họp tầng 1. Thành phần: Tổ giúp việc (Hoãn ).
  • THỨ NĂM (30/03/2023)
  • Sáng
  • - 07h00: PGĐ Niệp đi kiểm tra xác định vị trí XD BTS của Doang nghiệp tại huyện Ngân Sơn (Xe Doanh nghiệp)
   - 8h00, GĐ họp với các DN cung cấp dịch vụ chữ ký số; thành phần GĐ, lãnh đạo và CV CNTT phòng CNTT-BCVT; phòng họp tầng 1
   - 8h00: PGĐ Bảy dự Hội nghị cung cấp TT cho báo chí, tại Hội trường UBND tỉnh.
  • Chiều
  • - 14h00: HN giới thiệu giải pháp CĐS của tập đoàn FPT; thành phần: BGĐ, lãnh đạo các phòng, lãnh trung tâm CNTT, công chức của sở (nếu không bận công tác chuyên môn); PH tầng 1
   - PGĐ Niệp đi Kiểm tra xác định vị trí XD BTS của Doanh nghiệp tại huyện Bạch Thông
   - 16h00: Tổng vệ sinh cơ quan( thành phần: Toàn thể CBCC, Người lao động cơ quan)
  • THỨ SÁU (31/03/2023)
  • Sáng
  • - 10h00, Giám đốc làm việc tại UBND tỉnh
  • Chiều